06-5892-6111, 095-382-0222, 08-3437-8333, 02-408-9608

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เลสโก ส้มหวาน

บินฮ่องกง ออก มาเก๊า ไม่เหนื่อย ขอพรวัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ หมุนกังหันวัดแชกง วัดหวังต้าเซียน พักฮ่องกง 2 คืน พิเศษ!! ห่านย่างฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น / ท่าน THB13,999
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ช็อปปิ้ง
  • รับส่งสนามบิน
  • ไกด์นำเที่ยว
  • ที่พัก

รายละเอียดทัวร์

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันแรก         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet

04.00 น   พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว

06.35 น.     บินลัดฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน FD508

10.15 น.  ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B


กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา  กรณีถ้าลูกค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พื้นทึบ) เป็นกระเช้าคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ  100 เหรียญฮ่องกง ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง   โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก  3 ชั้น  ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร  จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาวจำนวน  268 ขั้น  บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว)  และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา  ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ำมัน (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้  และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าชม วัดโป่วหลิน  ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามนำเครื่องเซ่นไหว้ที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์เข้ามาไหว้เป็นอันขาด

จากนั้นให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว
แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะนำบัวลอยหยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับกระทิ (สีขาว) ให้ความสดชื่นไม่น้อย เรื่องความอร่อยพูดได้คำเดียว “ต้องลอง”   
 
หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบำรุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะทำการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
จากนั้นนำท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 


วันที่สอง       วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็นต้น (2) 
จากนั้นนำท่านขึ้นสู่เขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเชื่อว่า ณ บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง นำท่านเริ่มขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นนำท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง  หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังฆจาย ได้ จากนั้นนำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี  หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้  จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนั้นให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆเข้ามา ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามตำนานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายที่กำลังจะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ชึ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดขึ้น นำท่านเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก  หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ  อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก หรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียนวิธีการอธิษฐานขอคู่ ขั้นแรกก็ทำนิ้วตามแบบในรูปเลยเอานิ้วโป้งกดปลายนิ้วนาง แล้วเอานิ้วก้อยสอดเข้าไปในรูของนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง ค่อยๆ ทำ ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ต้องตกใจว่าจะทำได้มั้ย เพราะบริเวณด้านข้างจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกครั้ง บริเวณด้านข้างวัดจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา เทพเจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจ้าหยกโหลวจะคอยทำหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก จึงเชื่อกันว่าสมุดที่ผู้เฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย* จากนั้นนำท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก... SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่สาม       ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียนเวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ภัห้องอาหารโรงแรม (4)
นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถบัสสาธารณะ เพื่อข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า (HKZMB) มีความยาว 55 กิโลเมตร ซึ่งรวมถึงสะพานถนนวนเวียน และอุโมงค์ใต้ทะเล เชื่อมต่อเกาะลันเตาของฮ่องกง เมืองจูไห่ และมาเก๊า ในพื้นที่เกรทเตอร์ เบย์ (Greater Bay Area) โดยข้ามทะเลบริเวณปากแม่น้ำจูเจียง ช่วงหนึ่งของสะพานลงอุโมงค์ใต้ทะเล เป็นความยาว 7 กิโลเมตร ลึกลงไปใต้ก้นอ่าวราว 44.5 เมตร สะพานได้ถูกออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหวและไต้ฝุ่น โดยมีการใช้เหล็กในการก่อสร้างมากถึง 4 แสนตัน ซึ่งเทียบได้กับการสร้างหอไอเฟลถึง 60 แห่ง ใช้งบก่อสร้างมากถึง 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 6 แสนล้านบาท) โดยในเริ่มก่อสร้างในปี 2009 ทางฝั่งแผ่นดินใหญ่ของจีน และเริ่มก่อสร้างโครงการฝั่งฮ่องกงในปี 2011 โดยช่วงแรกทางการจีนวางแผนให้โครงการแล้วเสร็จภายในปี 2016 แต่ต้องประสบกับปัญหาล่าช้ากว่าจะแล้วเสร็จในปี 2017 รวมแล้วใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 10 ปี จะไม่มีขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าให้บริการ จะมีเพียงรถบัสรับส่งซึ่งเป็นของเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากทางการให้บริการเท่านั้น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN จากนั้นผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน และนำท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จำลองมาจากฝรั่งเศส  ซึ่งหอไอเฟลที่มาเก๊าถือได้ว่าเป็นหอไอเฟลจำลองที่ใหญ่ที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก โดยมีการประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้นไปชมวิวที่ชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยที่ชั้นนี้ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั่งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ้นชมวิวได้ตั้งแต่เวลา 11.00 - 22.00 น.  (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) นำท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน  อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เป็นต้น นอกจากร้านค้าแบรนด์เนมแล้ว ภายในยังมีร้านอาหารภัตตาคารต่างๆ ให้ท่านได้เลือกลองทานกว่า   30 ร้าน หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่วนของคาสิโนนั้นเด็กอายุตำกว่า 20 ปีจะไม่สามารถเข้าไปในบริเวณด้านในได้ หรือหากท่านต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ สามารถนั่งเรือกอนโดล่าได้ โดยจะมีค่าใช้จ่าย ท่านละ  128 เหรียญฮ่องกง โดยสามารถนั่งได้ลำละ  4 ท่าน  เรือจะล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ให้ท่านได้ชมบรรยากาศ  2 ข้างทาง  ใช้เวลาล่องประมาณ  15 นาที **อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเสี่ยงโชค หรือเลือกซื้อสินค้า **
 
22.40 น.     บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD767

00.30 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 

ตารางวันเดินทาง

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
ราคาจอยแลนด์
ไม่ใช้ตั๋ว
พักเดี่ยวเพิ่ม
01 - 03 มิถุนายน  2562 13,999 13,999 8,999 5,000
14 - 16 มิถุนายน  2562 13,999 13,999 8,999 5,000
15 - 17 มิถุนายน  2562 13,999 13,999 8,999 5,000
21 - 23 มิถุนายน  2562 13,999 13,999 8,999 5,000
22 - 24 มิถุนายน  2562 13,999 13,999 8,999 5,000
28 - 30 มิถุนายน  2562 13,999 13,999 8,999 5,000
29 มิ.ย. -  01 ก.ค. 2562 13,999 13,999 8,999 5,000
05 - 07 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
06 - 08 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
12 - 14 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
13 - 15 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
27 -29 กรกฏาคม  2562 16,999 16,999 9,999 5,000
10 - 12 สิงหาคม  2562 16,999 16,999 9,999 5,000
16 - 18 สิงหาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
17 - 19 สิงหาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
23 - 25 สิงหาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
24 - 26 สิงหาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
30 ส.ค. - 01 ก.ย.  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
31 ส.ค. - 02 ก.ย.  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
06 - 08 กันยายน  2562 14,999 14,999 9,999 5,000
07 - 09 กันยายน  2562 14,999 14,999 9,999 5,000
13 - 15 กันยายน  2562 14,999 14,999 9,999 5,000
14 - 16 กันยายน  2562 14,999 14,999 9,999 5,000
20 - 22 กันยายน  2562 14,999 14,999 9,999 5,000
21 - 23 กันยายน  2562 14,999 14,999 9,999 5,000
11 - 13 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 9,999 5,000
12 - 14 ตุลาคม  2562 18,999 18,999 9,999 5,000
18 - 20 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 9,999 5,000
19 - 21 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 9,999 5,000
25 - 27 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 9,999 5,000
26 - 28 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 9,999 5,000
01 - 03 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
02 - 04 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
08 - 10 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
09 - 11 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
15 - 17 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
16 - 18 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
22 - 24 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
23 - 25 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
05 - 07 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
06 - 08 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
07 - 09 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
08 - 10 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
13 - 15 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
14 - 16 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
20 - 22 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
21 - 23 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
22 - 24 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 9,999 5,000
27 - 29 ธันวาคม  2562 19,999 19,999 12,999 6,000
28 - 30 ธันวาคม  2562 21,999 21,999 14,999 6,000
29 - 31 ธันวาคม  2562 21,999 21,999 12,999 6,000
30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค.  2563 23,999 23,999 12,999 6,000
31 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค.  2563 23,999 23,999 12,999 6,000
03 - 05 มกราคม 2563 14,999 14,999 9,999 5,000
04 - 06 มกราคม 2563 14,999 14,999 9,999 5,000
10 - 12 มกราคม 2563 15,999 15,999 9,999 5,000
11 - 13 มกราคม 2563 15,999 15,999 9,999 5,000
17 - 19 มกราคม 2563 15,999 15,999 9,999 5,000
 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน **

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกแห่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ร้าน
• โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
• หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่าน และชำระมัดจำเป็นจำนวนเงิน  10,000 บาทต่อท่านในระยะเวลาที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์  เพื่อสำรองที่นั่ง 
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก