EASY HOKKAIDO DRIFT ICE

ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ชม NORTHERN HORSE PARK ชม ทะเลสาบชิคารึเบทสึ ชมชนเผ่าพื้นเมืองของชาวฮอกไกโด พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก ชมวิธีการผลิตขนมชื่อดัง Shiroikobito พิเศษ!!! แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
ราคาเริ่มต้น / ท่าน THB35,900
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ช็อปปิ้ง
 • รับส่งสนามบิน
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ที่พัก

รายละเอียดทัวร์

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
 
19.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาเตอร์.......   ของสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

23.05 น.         ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชิติชิโตเสะ โดยเที่ยวบินที่ HB7904 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – NORTHERN HORSE PARK – ทะเลสาบชิคารึเบทสึ –แช่ออนเซ็น
 
07.55 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเข้าสู่ตัวเมือง สำคัญมาก ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารประเภทเนื้อสัตว์ พีช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนอาจมีโทษปรับ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ NORTHERN HORSE PARK เมืองโทมะโคไม จังหวัดฮอกไกโด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฮอกไกโดที่คุณจะได้สัมผัสกับม้า สวนม้าแห่งนี้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1989 มีม้า 12 ชนิด จำนวน 80 ตัว ใช้ชีวิตในสวนที่กว้างใหญ่นี้ จากชนิดและจำนวนที่เลี้ยงจึงถือว่า Northern Horse Park พิเศษ!!!ในช่วงฤดูหนาวท่านจะได้สามารถสนุกกับหลากหลายกิจกรรม เช่น Horse Sled, Snow Mobile (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมทั้งหมด)

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมนู Japanese set (1)
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชิคารึเบทสึ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 นาที) ทะเลสาบชิคาริเบทสึเป็นทะเลสาบโดยธรรมชาติเพียงแห่งเดียวในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง ตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 810 เมตร ถือเป็นทะเลสาบที่อยู่ระดับสูงที่สุดในฮอกไกโด มีปลามิยาเบะอิวานะซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่นเฉพาะทะเลสาบชิคาริเบทสึอาศัยอยู่ ในบริเวณใกล้เคียงมีป่าสนโทโกะมัตสึและสนเอโซะมัตสึ ที่ป่าธรรมชาติต้นทาเคะคัมบะก็มีไพก้าซึ่งถูกเรียกว่าฟอสซิลมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่สำคัญมากมายใช้ชีวิตอยู่ ทะเลสาบนี้จะกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม และจะมีงานชิคาริเบทสึโคะ โคทัน (Shikaribetsu lake Kotan) ซึ่งภายในงาน จะมีออนเซ็นกลางแจ้งท่ามกลางน้ำแข็ง และยังมีจำลองบ้านเอสกิโมให้ท่านได้เยี่ยมชมอีกด้วย (เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 21 มี.ค. 2018)

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
พักที่ Akan Koso Onsen Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
 
ให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การแช่น้ำแร่ร้อนช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีกด้วย (ควรแช่ครั้งละ 20 นาที แต่ไม่ควรแช่เกิน 1 ชั่วโมง)
 
วันที่ 3 เมืองคุชิโระ – หมู่บ้านไอนุ– ภูเขาไฟอิโอ – ทะเลสาบคุชชะโระ
 
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุชิโระ  และนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (AINU KOTAN VILLAGE) ซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น เป็นชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด ชมร้านค้าพื้นเมืองที่เป็นการดำรงชีวิตของชาวไอนุให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวไอนุ นำท่านชม ภูเขาไฟอิโอ หรือภูเขาไฟซัลเฟอร์ นักท่องเที่ยวสามารถชมปล่องภูเขาไฟได้อย่างใกล้ชิด โดยการเดินไปรอบๆ และความร้อนจากภูเขาไฟนั้นทำให้ไข่สุกได้

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเดินทางทะเลสาบคุชชะโระ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟในอุทยานแห่งชาติอะกัง บนเกาะฮอกไกโดฝั่งตะวันออก ชื่อของทะเลสาบมีที่มาจากภาษาไอนุเช่นเดียวกับชื่อทางภูมิศาสตร์อีกหลายชื่อในฮอกไกโด เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในในด้านของพื้นที่ผิว และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับที่หกในญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเป็นทะเลสาบที่ผิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งตลอด เกาะกลางทะเลสาบมีชื่อว่า นะกะจิมะ เป็นกรวยภูเขาไฟสลับชั้น ควันภูเขาไฟ นอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ยังอยู่บนเส้นทางย้ายถิ่นของหงส์ ท่านยังสามารถเห็นหงส์ได้ที่ทะเลสาบแห่งนี้อีกด้วย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (5)  
พักที่ Abashiri Kanko Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง

 
วันที่ 4 ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก – แช่ออนเซ็น
 
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
นำท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า ถือเป็นกิจกรรมพิเศษในฤดูหนาวที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง เรือนำท่านมุ่งหน้าไปสูทะเลโอค็อตสก์ ที่ติดกับเขตน่านน้ำของประเทศรัสเซีย ขณะที่ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศอยู่นั้นท่านก็จะได้ยินเสียงดัง ที่เกิดจากการตัดน้ำแข็งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับท่าน ท่านได้เห็นทะเลเต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็งซึ่งลอยมาจากไซบีเรียล้อมรอบทุกด้าน นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็นนกอินทรีย์และแมวน้ำแสนน่ารัก ตลอดช่วงการล่องเรือตัดน้ำแข็งด้วย เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนจะสามารถสัมผัสได้ (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ช.ม.)  
หมายเหตุ : ในกรณีไม่สามารถล่องเรือตัดน้ำแข็งได้ อันเกิดจากสภาพภูมิอากาศ หรือ ปัญหาอื่นๆ ทางบริษัทขออนุญาติปรับโปรแกรมเป็นกิจกรรมตกปลาน้ำแข็งแทน
 
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก ที่จัดแสดงเกี่ยวกับน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอค็อตสก์ ซึ่งมีการจำลองการลอยมาของน้ำแข็ง (Ryuhyo) ภายในห้องอุณหภูมิต่ำถึง -15 องศาเซลเซียส และนอกจากนี้ยังมีการแสดงวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่แสดงอยู่ใต้น้ำแข็ง เช่นสัตว์พวกตระกูลหอย  พวกปลาหลากหลายชนิด ผีเสื้อทะเล สถานที่แห่งนี้มีทั้งหมดสองชั้น ชั้น 2 ก็จะมีการฉายวิดีโอเกี่ยวกับเรือตัดน้ำแข็ง  และก็ยังมีหอคอยชื่อว่า Tento Obsevatory ที่เราสามารถชมวิวของเมืองอะบาชิริ ภูเขาเท็นโท แล้วก็ทะเลโอค็อตสก์แบบ 360 องศา
 
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านชม หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อนอาหารได้อีกด้วย แต่ก็ควรระมัดระวังในการให้อาหารด้วยเช่นกัน

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (8)  
พักที่ Onne Yu Onsen Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
หลังอาหารให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การแช่น้ำแร่ร้อนช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีกด้วย (ควรแช่ครั้งละ 20 นาที แต่ไม่ควรแช่เกิน 1 ชั่วโมง)
 
วันที่ 5 เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
ช้อปปิ้งถนนทานุกิโกจิ – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เยี่ยมชม คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม  ซึ่งเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสุดโรแมนติก รวมรวมถึงการตกแต่งของบ้านเมืองนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุ ได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของ โอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่าน ได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงาม ที่จะทำให้ท่าน ผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรี มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรี แบบที่ท่าน ต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน ราคาตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นเยน ส่วนที่ชั้นล่างมีบริการนำเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่น และเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่าน

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี้คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ นำท่านเดินทางสู่ ถนนทานุคิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด เดินทางสะดวกสามารถนั่งรถไฟใต้ดินได้ ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินค้าให้ได้เลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงร้านอาหารและร้านขนมมากมาย รวมแล้วกว่า 200 ร้านค้า

โปรแกรมพิเศษสำหรับ 3 กรุ๊ปที่เดินทางในวันที่ 1 – 6 ก.พ. / 7 – 12 ก.พ. / 8 – 13 ก.พ. เท่านั้น
นำท่านชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง Sapporo Snow Festival 2018 ซึ่งปีนี้จะจัดงานวันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 จัดภายในสวนโอโดริที่มีความยาวประมาณ1.5 กิโลเมตร จะมีผลงานประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ เรียงรายไปเรื่อยจนถึง ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการประกวดประติมากรรมหิมะที่หลายประเทศทั่วโลกส่งตัวแทนมาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยและในช่วงเย็นก็มีประดับไฟและเล่นเทคนิค แสง สี เสียง กับประติมากรรมหิมะต่างๆ  ระหว่างทางมีลานอาหารของฮอกไกโดอีกด้วย


เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (11) บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่างและขาปูยักษ์แบบไม่อั้น พลาดไม่ได้กับปูทาราบะ และปูซูไว ราชาปูแห่งเกาะฮอกไกโด
พักที่ Sapporo Classe Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
 
 
วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

 
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (12)
สมควรแก่เวลานำท่านสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
09.55 น.         ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยเที่ยวบินที่ HB7905  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.35 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ตารางวันเดินทาง

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 61 38,900 9,900
1 – 6 กุมภาพันธ์ / เพิ่มโปรแกรม Snow Festival 40,900 9,900
7 – 12 กุมภาพันธ์ / เพิ่มโปรแกรม Snow Festival 43,900 10,900
8 – 13 กุมภาพันธ์ / เพิ่มโปรแกรม Snow Festival 43,900 10,900
14 – 19 กุมภาพันธ์ 35,900 9,900
15 – 20 กุมภาพันธ์ 39,900 9,900
21 – 26 กุมภาพันธ์ 39,900 9,900
22 – 27 กุมภาพันธ์ 39,900 9,900
ราคาอื่นๆ
 1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 8,900 บาท
 2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 28,900 บาท
 
 
 
 
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจำ
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
  
หมายเหตุ :
 1. โรงแรมที่ญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องสำหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และในกรณีที่พัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสำหรับนอน 2 ท่าน
 2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทรถทัวร์ของญี่ปุ่นสามารถใช้รถได้ 12 ชั่วโมง / วัน
หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 4,500 เยน ตลอดทริป
กรุณาชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 4,500 เยน / ท่าน / ทริป (สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจในการบริการ)
 
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป
 • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 • ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น)
 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะอยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้
 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น)
 2. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 
เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย
 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น
(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
 
 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ
 
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในปรเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทฯ